Projekty zrealizowane

1.   Projekt warsztatowy (wykonawczy) ekranów akustycznych dla inwestycji pn.: „Budowa autostrady A4 odcinek od Tarnowa (Węzeł Krzyż) do Rzeszowa (Węzeł Rzeszów Zachodni) od km 502+796,97 do km 571+111,00 – odcinek 1: km 502+796,97 – km 537+550”.

2.   Dokumentacja projektowa ekranów akustycznych inwestycji pn.: „Budowa ekranu akustycznego na działkach o numerach: 583/92, 623/97, 580/88 w miejscowości Mikołów jako ogrodzenia drogi (ul. Nowy Świat)”

3.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: "Projekt budowlany i wykonawczy przepustów żelbetowych ramowych w ciągu drogi wewnętrznej (gminnej) na potoku Spod Gronia wraz z umocnieniem brzegów potoku w miejscowości Tokarnia".

4.   Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w km 6+800 w miejscowości Tokarnia”.

5. Projekt warsztatowy (wykonawczy) ekranów akustycznych dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 1: odcinek Kurów (od węzła „Sielce” wraz z węzłem) – węzeł „Bogucin” (wraz z węzłem)”

6.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Budowa ekranu akustycznego nr 32 od km 358+650 do km 359+454,2 autostrady A4 Katowice-Kraków”.

7.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu żelbetowego oraz budowa nowego mostu na pot. bez nazwy w m. Wężerów w km 633+281 drogi krajowej nr 7, wraz z przebudową dojazdów ~40m z obu stron obiektu oraz budową objazdu tymczasowego.” w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Wężerów w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 633+281.”

8.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu żelbetowego oraz budowa nowego mostu na pot. bez nazwy w m. Orłów w km 632+212 drogi krajowej nr 7, wraz z przebudową dojazdów ~40m z obu stron obiektu oraz budową objazdu tymczasowego.” w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Orłów w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 632+212.”

9.  Ocena stanu technicznego przepustu dla inwestycji pn.: „Przepust drogowy na drodze gminnej (dz. nr 465) przy drodze wojewódzkiej nr 780 na potoku bez nazwy w miejscowości Poręba Żegoty.”

10.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Remont mostu Nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej Nr K1685 w miejscowości Krzczonów w km 6+100”.

11.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Odbudowa mostu na potoku „Małastowianka” w ciągu drogi „Droga za rzekę” w Małastowie”.

12.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie dwóch mostów w miejscowości Pogórska Wola w/c drogi krajowej nr 4 w km 523+292 na cieku bez nazwy oraz w km 524+658 na Chotowskim Potoku”

13.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Modernizacja kładki dla pieszych nad trasą kolejową na terenie kopalni wapienia „Czatkowice” w zakresie przebudowy schodów stalowych.

14.   Dokumentacja projektowa ekranów akustyczny dla zadania pn.: „Budowa ekranów akustycznych nr 11, 14 i 19 w ciągu autostrady A4 Katowice-Kraków”.

15.   Projekt warsztatowy ekranów akustycznych inwestycji pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej 975 – zadanie II – część południowa – ekrany akustyczne”.

16.   Projekt warsztatowy (wykonawczy) ekranów akustycznych inwestycji pn.: „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od WD933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap II”

17.   „Przeglądy podstawowe (okresowe) ośmiu obiektów mostowych na terenie leśnictw Bielcza i Wieszchosławice”.

18.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: ”Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Solidarności w Białymstoku, działki zlokalizowane częściowo pod torami PKP”.

19.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn.: Budowa nowego przepustu w miejsce istniejącego o nr JNI 01012929 w km 1+230 odc. 010-009 drogi powiatowej nr 2032K przez Koźmice.”

20.   Projekt warsztatowy (wykonawczy) ekranów akustycznych inwestycji pn.: „Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej, część „Zachód” od km 0+245,29 do km 4+037,37 – odcinek nr G2 (część odcinka G2) od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze od km 4+037,37 do km 5+320,00 odcinek nr G2/4”.

21.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: "Modernizacja schodów skarpowych na terenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”"

22.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Budowa ekranów akustycznych 13, 15, 18, 24, 29 w ciągu autostrady A4 Katowice-Kraków”.

23.   Projekt warsztatowy ekranów akustycznych inwestycji pn.: „Rozbudowa al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200m; przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowe i autobusowej; wyburzenia istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.”

24.   Projekt warsztatowy (wykonawczy) ekranów akustycznych inwestycji pn.: Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania "Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach miasta Nowego Sącza - przełożenie DK28 - wraz z opracowaniem materiałów do decyzji ZRiD"

25.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn.: Budowa kładki dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011 K Kraków-Niepołomice wraz z budową oświetlenia i budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice”.

26.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Projekt remontu przepustu i odwodnienia wewnętrznej drogi zakładowej Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o.”

27.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Odbudowa kładki od drogi gminnej (Nr 270989K/nr dz. ewid. 3791/25) w miejscowości Sękowa w km 0+010 w postaci kładki pieszo-jezdnej.”

28.   Projekt budowlany inwestycji pn.: „Budowa urządzenia czyszczącego podwozia samochodów ciężarowych na terenie Kopalni Wapienia „Czatkowice.”

29.   Dokumentacja projektowa ekranów akustycznych inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej ekranów akustycznych z podziałem na dwa zadania: Zad.1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy m. Stalowa Wola w ciągu drogi krajowej nr 77a Lipnik-Przemyśl w km 0+000 do km 4+670" Zad.2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: „Budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło od km 142+558.98 – 142+938.68 w miejscowości Kamienica Dolna”.

30.   Dokumentacja projektowa konstrukcji oporowych dla zadania pn.: „Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i muru oporowego w km 0+000-0+035 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000-0+035 i 0+865-0+965 w ciągu ul. Parkowej w Myślenicach (dz.628/5, 628/10, 628/26, 628/60)”.

31.   Projekt wykonawczy inwestycji pn.: „Projekt remontu dwunastu przepustów żelbetowych rurowych o średnicy 1500mm każdy, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.”

32.   Dokumentacja projektowa ekranów akustycznych inwestycji pn.: „Budowa ekranów akustycznych nr 1, 6a, 24a, 25 i 34 w ciągu autostrady Katowice – Kraków.”

33.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Modernizacja parkingu na terenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”".

34.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: "Modernizacja schodów skarpowych dł. 46m. na terenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”".

35.   Projekt wykonawczy remontu muru oporowego o dł. 247m, zlokalizowanego w km 342+760 – km 343+007 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków (przy KWK „Wieczorek”).

36.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: Ekspertyza stanu technicznego, inwentaryzacja uszkodzeń, oraz projekt napraw ciosów podłożyskowych, łożysk i oczepów obiektów mostowych M09L i M09P zlokalizowanych w km 346+859 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków (węzeł „Mysłowice”).

37.   Dokumentacja projektowa obiektów inżynierskich inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 52 w ramach obsługi komunikacyjnej terenów usługowych w m. Głogoczów gm. Myślenice” oraz „Rozbudowa i budowa drogi gminnej dla obsługi komunikacyjnej terenów usługowych w m. Głogoczów gm. Myślenice” w ramach zadania: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”.

38.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Odbudowa kładki „Małastów – boisko sportowe” (nr dz. ewid. 137, 139) w miejscowości Małastów w km 0+015 od drogi wojewódzkiej”

39.   Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Bodaki "Pstrąże" (Nr 270947/ nr dz. ewid. 188/4, 188/6, 189/10) w miejscowości Bodaki w km 0+320 w postaci przepustu stalowego typu Tubosider na potoku "bez nazwy" w km 0+320”

40.   Dokumentacja projektowa obiektów inżynierskich inwestycji pn.: "Budowa tras rowerowych w Małopolsce - Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina".

41.   Pełnienie nadzoru nad projektami oraz realizacja Robót oraz zarządzenie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00”. - nadzór inwestorski robót mostowych

42.   Dokumentacja projektowa mostu dla zadania pn.: Remont mostu nad potokiem Kozi Bród wraz z dojazdami w ciągu ul. Szczakowskiej w Trzebini w ramach usługi pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia obszaru górniczego byłej KWK „Siersza””.

43. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy miasta Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94".

44. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Modernizacja obiektów mostowych M09L i M09P w km 346+859 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków (węzeł „Mysłowice”) w zakresie napraw ciosów podłożyskowych i łożysk".

45. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Modernizacja pięciu przepustów żelbetowych rurowych o średnicy 1500 mm każdy, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków”.

46. „Modernizacja obiektów mostowych M09L i M09P w km 346+859 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków (węzeł „Mysłowice”)” - zgłoszenie robót budowlanych